گزارش طراحی و ساخت بزرگترین فریز درایر کشور. FD500