بادید ریاست محترم واحد لیوفیلیزاسیون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی