تستFAT دستگاه فریزدرایر دارویی تزریقی موسسه واکسن و سرم سازی رازی

تستFAT دستگاه فریزدرایر دارویی تزریقی موسسه واکسن و سرم سازی رازی

 (Factory Acceptance Test) FAT دو دستگاه فریزدرایر دارویی تزریقی PHS3 به سفارش موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

حضور مهندس کمال زارع رییس واحد لیوفیلیزاسیون موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و هیئت همراه در مجموعه صنعتی پارسه و انجام تست های FAT دو دستگاه فریزدرایر دارویی تزریقی PHS3 در این مجموعه.