پارسه در راه جهانی شدن

پارسه در راه جهانی شدن

حضور گروه صنعتی پارسه در پانزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی و دارویی تاشکند ازبکستان