حضور پارسه در نمایشگاه پیش روی صنایع دارویی تاشکند ازبکستان

حضور پارسه در نمایشگاه پیش روی صنایع دارویی تاشکند ازبکستان