حضور گروه صنعتی پارسه در نمایشگاه فارمکس خاورمیانه ،واقع در مرکز نمایشگاهی ایرانمال

حضور گروه صنعتی پارسه در نمایشگاه فارمکس خاورمیانه ،واقع در مرکز نمایشگاهی ایرانمال

گروه صنعتی پارسه در پنجمین دوره از نمایشگاه صنایع دارویی فارمکس خاورمیانه حضور یافت وتوانایی های خود را در حوزه صنعت ماشین آلات داروسازی و ساخت فریز درایرهای دارویی به نمایش گذاشت.