گروه صنعتی پارسه در پنجمین دوره از نمایشگاه فارمکس  خاورمیانه حضور می یابد.

گروه صنعتی پارسه در پنجمین دوره از نمایشگاه فارمکس خاورمیانه حضور می یابد.