افتتاح بزرگترین خط تولید فریزدرایرهای صنعتی دارویی و غذایی کشور در اراک.

افتتاح بزرگترین خط تولید فریزدرایرهای صنعتی دارویی و غذایی کشور در اراک.