گروه صنعتی پارسه در سی ونهمین نمایشگاه بین المللی اگریفود تهران.

گروه صنعتی پارسه در سی ونهمین نمایشگاه بین المللی اگریفود تهران.